စက်ရုံခရီး

စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင်

factory (2)
factory (3)
factory (1)
factory (4)

ရုံးပတ်ဝန်းကျင်

office (1)
office (2)