စက်ရုံခရီးစဉ်

စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင်

စက်ရုံ(၂)ရုံ၊
စက်ရုံ (၃)၊
စက်ရုံ (၁)၊
စက်ရုံ(၄)ရုံ၊

ရုံးပတ်ဝန်းကျင်

ရုံး(၁)၊
ရုံး(၂)၊